Rozmiar tekstu:

 aktualności judo konkurs przedłużamy

plakat włączenie przedłużamy mały
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ŚWIATOWY DZIEŃ JUDO 2022

– hasło przewodnie „Włączenie” ("Inclusion, Uniting the Judo Family")

Organizatorem Konkursu jest Sekcja Judo MDK Fabryczna.

Celami konkursu są:

1. Promocja Światowego Dnia Judo.

2. Propagowanie dyscypliny sportowej judo.

3. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych uprawianą dyscypliną sportu.

4. Rozwój umiejętności plastycznych.

Prace:

- Prace powinny być wykonane na papierze o minimalnym formacie A4 (210×297 mm).

- Prace zgłoszone w konkursie muszą być pracami własnymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.

- Praca płaska, dowolna technika plastyczna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

- Złożone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora pracy.

- Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie. Termin i warunki dostarczenia prac:

- Prace konkursowe można przynosić do nauczyciela prowadzącego zajęcia judo w terminie do 28.10.2022. do 20 LISTOPADA 2022

- Prace przekazane po podanym terminie nie będą dopuszczone do konkursu i poddane ocenie. - Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu: 14. 11.2022.

- Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas kolejnych zajęć judo.

Zasady oceny prac:

O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą nauczyciele zespołu artystycznego MDK Fabryczna. Z przedłożonych prac komisja konkursowa wybierze prace, których autorzy otrzymają nagrody.

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a) zgodności z tematem Konkursu

b) oryginalność

c) dbałość wykonania.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Prace konkursowe, które nie będą posiadały zgody opiekunów, nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.

Nagrody:

Organizator przewiduje trzy główne nagrody oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik zostanie dodatkowo nagrodzony za udział w Konkursie. Za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych najładniejsze prace zostaną opublikowane na stronie mdk.wroc.pl oraz umieszczone na wystawie.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Poprzedni Następny