Rozmiar tekstu:

 

 aktualności REKRUTACJA 20223

 

INFORMACJE – REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

UWAGA!!!

W związku z nieobecnością nauczyciela P. Jacka Chomiaka w roku szkolny 2022/23 nabór do sekcji pływania nie odbędzie się. 

WNIOSEK REKRUTACYJNY DLA NOWYCH KANDYDATÓW NA ROK 2022/2023

>>>>POBIERZ<<<<

 

23.05-20.06.2022

Obowzek złożenia deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez MDK „Fabryczna” dla stałych uczestników zajęć
w MDK „Fabryczna”
.

Deklarację kontynuacji składa opiekun prawny dziecka.
Uczestnik pełnoletni potwierdza chęć kontynuacji udziału osobiście.

Deklarację o kontynuacji zajęć należy potwierdzić ustnie bądź mailowo z dopiskiem "KONTYNUACJA"
u nauczyciela prowadzącego
.

(adresy mailowe nauczycieli dostępne W LINKU)
20-27.06.2022

REKRUTACJA  PODSTAWOWA  NA WOLNE MIEJSCA DLA NOWYCH KANDYDATÓW

Obowzek złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie na wybrane zajęcia
do MDK „Fabryczna” przez
opiekuna prawnego dla dziecka do 18 roku życia. Uczestnik pełnoletni wniosek rekrutacyjny składa osobcie.

Wr wniosku zostanie udostępniony do pobrania
             na stronie internetowej od dnia 20 czerwca 2022.

Wypełniony i podpisany wniosek rekrutacyjny należy złożyć w specjalnie przygotowanym pojemniku przy wejściu. Wzór wniosku znajduje się na recepcji oraz będzie dostępny na stronie www.mdk.wroc.pl

WNIOSEK REKRUTACYJNY DLA NOWYCH KANDYDATÓW NA ROK 2022/2023

>>>>POBIERZ<<<<

 

30.06.2022

godz.12:00-16:00

Obwieszczenie wyników rekrutacji
(lista kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych).

W sytuacji wolnych miejsc obwieszczenie o rekrutacji uzupełniającelub informacja o zamknięciu rekrutacji z tytułu braku miejsc.
22.08 - 26.08
2022

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (DLA NOWYCH KANDYDATÓW)

Obowzek złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie na wybrane  zajęcia
do MDK „Fabryczna” przez opiekuna prawnego dla dziecka do 18 roku życia. Uczestnik pełnoletni wniosek rekrutacyjny składa osobcie.

Wypełniony i podpisanywniosek rekrutacyjny należy złożyć w specjalnie przygotowanym pojemniku przy wejściu. Wzór wniosku znajduje się na recepcji oraz będzie dostępny na stronie www.mdk.wroc.pl

31.08.2022

godz.12:00
Obwieszczenie wyników rekrutacji uzupełniającej  (lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych).
od 01.09.2022 W przypadku wolnych miejsc w sekcjach po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, przyjęcie na zajęcia w MDK „Fabryczna” odbywa się na podstawie wniosku zgłoszenia, za zgodą Dyrektora placówki.

 

INFORMACJE:

- Zgodnie ze statutem Młodzieżowego Domy Kultury
  „Fabryczna” Wychowankami placówki są dzieci w wieku
   przedszkolnym, dzieci i młodzież szkolna ze szkół
   podstawowych, ponadgimnazjalnych, policealnych
   i pomaturalnych, studenci, młodzież pracująca –
   za zgodą rady pedagogicznej.

-  Na zajęcia przyjmuje się kandydatów zamieszkałych
   na obszarze powiatu. Kandydaci zamieszkali poza
   obszarem powiatu mogą być przyjęci na zajęcia
   w placówce, jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji, nadal
   są wolne miejsca w wybranych sekcjach.

-  Rekrutacja jest prowadzona na wolne miejsca w danej
   sekcji. Wykaz wolnych miejsc zostanie udostępniony
   w placówce oraz na stronie internetowej placówki
   5 lipca 2021 r.

-  Wniosek rekrutacyjny składa się na wybrane zajęcia.
   W przypadku wyboru kilku zajęć, na każde obowiązuje
   złożenie osobnego wniosku.

-  Jeżeli w wyniku złożonych zgłoszeń liczba kandydatów
   jest większa od liczby miejsc w grupie, na pierwszym
   etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
   łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2
   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

-  Jeżeli w wyniku złożonych zgłoszeń liczba kandydatów
   jest większa od liczby miejsc w grupie, na drugim etapie
   postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu decydują
   kryteria określone w Uchwale nr L/1186/18 Rady
   Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.

-  Wszystkich stałych i nowych uczestników obowiązuje wypełnienie wniosku
   zgłoszenia na początku roku szkolnego 2022/2023.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Poprzedni Następny