Rozmiar tekstu:

bip logo2 

 

Informacje Ogólne
Uchwała powołująca
Statut jednostki
Adres/lokalizacja
Struktura
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia
 
Ogłoszenia
Ogłoszenia

Praca

 
 inwalida


Raport o stanie ostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami


Dostępność cyfrowa


Dostępność architektoniczna

Przetwarzanie danych

 

Adres
 
Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna
ul. Zemska 16a
54-438 Wrocław
tel. 71 798 67 42
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
WŁADZE
Dyrektor: Agnieszka Rossa
Wicedyrektor: Magdalena Dwojak-Rogus 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. Nadzór nad działalnością MDK w imieniu organizatora sprawuje Prezydent Miasta.
 2. Dyrektor zarządza działalnością MDK i reprezentuje go na zewnątrz
 3. Dyrektora MDK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Wewnętrzną strukturę organizacyjną i zakresy działania komórek organizacyjnych MDK określa   Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta działającego w imieniu organizatora oraz opinii Departamentu Edukacji i działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 5. Podstawą działalności merytorycznej MDK jest roczny plan pracy ustalony przez Dyrektora.
 6. Roczny plan pracy MDK obejmuje najważniejsze zamierzenia, przedsięwzięcia, cele i zadania przewidziane do zrealizowania w danym roku.
 7. Podstawą gospodarki finansowej MDK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 8. Plan finansowy jest sporządzany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
 9. Do zakresu zadań Dyrektora MDK należy w szczególności:
  - zatrudnianie i zwalnianie pracowników MDK oraz wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
  - zapewnienie właściwej organizacji pracy,
  - gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem MDK
  - zawieranie umów w zakresie działalności MDK,
  - sporządzanie planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań,
  - podejmowanie innych czynności, które okażą się konieczne w związku z zarządzaniem MDK.
 10. Dyrektor i pracownicy MDK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
 11. Dyrektor MDK stosownie do obowiązujących przepisów, określa zasady premiowania, wynagradzania i awansowania pracowników. Szczegółowe uregulowania w/w spraw określa zatwierdzony przez dyrektora "Regulamin wynagrodzen pracowników MDK" oraz "Regulamin premiowania pracowników MDK".

 

STATUS PRAWNY

 1. UCHWAŁA NR VI/44/94 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 listopada 1994 roku
 2. UCHWAŁA NR XIII/463/99 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 października 1999 roku

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Funkcjonowanie MDK regulują:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2008r. z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2008r. z późniejszymi zmianami).
 6. Regulaminy obowiązujące w MDK oraz Zarządzenia Dyrektora.

 TENCJE

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8559B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 
Treść
MDK opracowuje własne programy i plany pracy. Główne zadania programowe oparte są na prowadzeniu i rozwijaniu tych form edukacji kulturalnej, które w szczególności służą pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień oraz promowaniu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.
Celem działalności MDK jest realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, rekreacyjnych i sportowych.
Cele te MDK realizuje poprzez pozaszkolną programową działalność pedagogiczną, wypełniając szczególnie następujące zadania:
 1. stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach nauki, sztuki, sportu, techniki,
 2. pogłębianie i rozszerzanie wiedzy, wspomaganie funkcji opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej szkoły,
 3. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia,
 4. stwarzanie warunków do podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania umiejętności twórczych i artystycznych,
 5. organizowanie przeglądów, wystaw, festiwali, turniejów, pokazów i konkursów o zasięgu dzielnicowym, miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 6. prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 7. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku,
 8. realizowanie autorskich programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 9. dostosowywanie zadań do potrzeb środowiska, oczekiwań dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów.
ZASADY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Przyjęcia interesantów i dokumentów:
 
SEKRETARIAT MDK - pok. 1 (parter)
 
poniedziałek   8:00-16;00
wtorek   8:00-16:00
środa   8:00-16:00
czwartek   8:00-16:00
piątek   8:00-16:00
 
tel.: 71 798 67 42
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sprawy przekazane do realizacji poszczególnym pracownikom MDK Fabryczna są załatwiane w dniach i godzinach określonych w zatwierdzonych grafikach pracy.
Pracownicy załatwiający sprawy indywidualne interesantów są zobowiązani:
 • przestrzegać zasad i terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w innych przepisach mających na celu usprawnienie obsługi interesantów
 • udzielać dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie załatwiania sprawy
 
Godziny przyjęć interesantów:
 
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna
.................. przyjmuje w .......: w godz. ...................... lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym.
 
Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna
................. przyjmuje w ........: w godz. .......................lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym.
 1. Skargi i wnioski w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna przyjmowane są przez dyrektora MDK Fabryczna lub wicedyrektora MDK Fabryczna podczas godzin pracy.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
 3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor MDK Fabryczna.
 4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor MDK fabryczna lub osoba przez niego upoważniona.

  Listy pracowników

 1. Ewidencja czasu pracy
 2. Rejestr wydanych zaświadczeń
 3. Rejestr zamówień publicznych
 4. Dokumentacja finansowo-księgowa
 5. Księgi inwentarzowe
 6. Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt

Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor placówki, wicedyrektor, kierownik gospodarczy

"Sprawozdanie finansowe jednostki zostało opublikowane na stronie https://bip.cui.wroclaw.pl " 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - Tomasz Grzybowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 501 083 482