Rozmiar tekstu:
 
ewaluacja

Formy współpracy pomiędzy Młodzieżowym Domem Kultury „Fabryczna” we Wrocławiu
a rodzicami uczestników zajęć.

W procesie ewaluacji wewnętrznej zebrano 329 wypełnionych przez rodziców/opiekunów ankiet.

  • ► Ponad 90% ankietowanych ocenia współpracę z administracja placówki jako pozytywną (w tym znacząca większość jako bardzo dobra lub dobrą)
  • ► 99% respondentów ocenia pozytywnie współpracę z nauczycielami MDK Fabryczna (w tym 76% określą tę współpracę jako bardzo dobrą.
  • ► Prawie 90% rodziców/opiekunów ocenia obieg informacji pomiędzy nimi a placówką jako bardzo dobry lub dobry.
  • ► Przy opisywaniu częstotliwości podejmowania współpracy z naszą placówką pojawiały się określenia „często” i „okazjonalnie”.
  • ► Najczęściej rodzice współpracują z nauczycielami (81% twierdzących odpowiedzi).
  • ► 3/4 ankietowanych uznaje otrzymywane informacje jako pełne, 4 % respondentów jest niezadowolona z kompletności otrzymywanych informacji.