Rozmiar tekstu:
UCHWAŁA NR VI/44/94 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 listopada 1994 roku
  
w sprawie utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury - Fabryczna we Wrocławiu
  
   
   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit."h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 2, art. 58 ust. 6 i art.60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 4 Porozumienia zawartego 25 października   1993 roku pomiędzy Wojewodą Wrocławskim a Prezydentem Miasta Wrocławia w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonania organom gminy Wrocław (Dz.Urz. Województwa Wrocławskiego Nr 13, poz.100 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
  
                                  § 1.
   
   1. Tworzy się zakład budżetowy o nazwie Młodzieżowy Dom Kultury-Fabryczna, zwany dalej MDK.
   
   2. Siedzibą MDK jest Wrocław.
   
                                   § 2.
   
   MDK prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Zarząd Miasta.
   
                                   § 3.
   
   1. Przedmiotem działalności MDK jest:
  
   a) stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu;
  
   b) organizowanie przeglądów, wystaw, konkursów dla uczestników placówki i innej młodzieży szkolnej miasta Wrocławia i województwa wrocławskiego;
  
   c) organizowanie masowych imprez sportowych i kulturalnych wynikających z planu pracy MDK;
  
   d)   organizowanie   kursów   języków   obcych,   zajęć sportowo - rekreacyjnych z wykorzystaniem bazy MDK.
  
   2. Szczegółowe zadania MDK oraz zasady jego organizacji określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
   
                                   § 4.
   
   1. MDK rozlicza się z budżetem miasta zgodnie z przepisami prawa budżetowego w częściach odpowiadających przedmiotowi działania MDK, określonego w § 3 ust. 1.
   
   2. Przychodami MDK są:
 
   - opłaty za usługi,
   - dotacje z budżetu miasta, oraz z innych źródeł,
   - darowizny.
   
   3. Rozchodami MDK są:
 
   - płace wraz z pochodnymi,
   - koszty eksploatacyjne,
   - koszty związane z organizacją imprez masowych, konkursów, zawodów sportowych,
   - wydatki związane z zakupem sprzętu i pomocy dydaktycznych.
   
                                  § 5.
   
   MDK kieruje jednoosobowo dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.
   
                                   § 6.
   
   1. Likwiduje   się   placówkę   oświatową o nazwie Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 113 we Wrocławiu, ul. Zemska 16a.
   
   2. Majątek (środki trwałe i obrotowe, przedmioty nietrwałe) oraz zobowiązania i wierzytelności zlikwidowanej placówki stają się majątkiem, zobowiązaniami i wierzytelnościami MDK.
   
                                   § 7.
   
   Pracownicy placówki oświatowej, o której mowa w § 6 ust.1, stają się pracownikami MDK.
   
                                   § 8.
   
   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
   
                                   § 9.
   
   Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 1995 roku.
   
   
  Wiceprzewodniczący
  Rady Miejskiej Wrocławia
  Leonard Smołka
 
 

 
UCHWAŁA NR XIII/463/99 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 października 1999 roku                  
 
w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/94 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury-Fabryczna we Wrocławiu          
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. nr 91, poz. 578 ze zmianą), w związku z art. 79 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jt. Dz.   U. 1996 r.   nr 67, poz. 329 ze zmianami) oraz art. 18 i art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 ze zmianą) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
 
                                     § 1.                                
 
Podstawa prawna uchwały nr VI/44/94 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 1994 r.   w sprawie utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury-Fabryczna we Wrocławiu otrzymuje brzmienie:
 

"Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 578 ze zmianą), w związku z art. 79 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jt. Dz.   U.   1996 r. nr 67, poz. 329 ze zmianami) oraz art. 18 i art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 ze zmianą)."

                                      § 2.                               

W § 1 ust. 1 wyrażenie "zakład budżetowy" zastępuje się wyrażeniem: "jednostkę budżetową".

                                      § 3.                                
W § 2 skreśla się wyrażenie "zatwierdzonego przez Zarząd Miasta."

                                      § 4.                                

W § 4 ust. 1 wyrażenie "prawa budżetowego" zastępuje się wyrażeniem "ustawy o finansach publicznych".
 
                                      § 5.                                
Młodzieżowy Dom Kultury - Fabryczna tworzy środki specjalne.
 
                                     § 6.                                
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
 
                                      § 7.                                
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 roku.
 
Wiceprzewodniczący        
Rady Miejskiej Wrocławia    
Jacek Rugieł