Rozmiar tekstu:

akt info

 

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy informacje i procedury, które mają na celu zapewnienie najwyższej ochrony sanitarnej w naszej placówce.

Prosimy o dokładne zapoznanie się oraz przestrzeganie poniższych zaleceń:
 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA

1.    Dziecko może być przyprowadzone do MDK-F wyłącznie przez rodzica/ prawnego opiekuna bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2.    Rodzic może wejść jedynie do przedsionka MDK-F

3.    Dziecko musi być przyprowadzone punktualnie na wyznaczoną godzinę zajęć.

4.    W przedsionku MDK-F może przebywać jednocześnie maksymalnie jeden rodzic z dziećmi. Pozostali rodzice czekają przed MDK-F.

5.    Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/MDK-F mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników MDK-F jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

6.    Przy wejściu do MDK-F udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.

7.    Rodzice wchodzący do MDK-F (przedsionek) zobowiązani są posiadać zakryty nos i usta, przed wejściem zdezynfekować ręce płynem.

8.    Do MDK-F można przyprowadzać tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

9.    Ustalone Procedurą zasady obowiązują od 1.09.2021 do odwołania.

  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA DZIECKA

 

1.  Jeśli u dziecka zaobserwowano objawy takie jak : gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem stosuje się następujące czynności:

a)    Nauczyciel/ pracownik MDK-F zaprowadza dziecko do wyznaczonego miejsca (Izolatorium).

b)    Nauczyciel/ pracownik MDK-F zawiadamia dyrektora MDK-F/ sekretariat o złym stanie dziecka.

c)    Dyrektor powiadamia rodziców dziecka o złym samopoczuciu oraz informuje o kolejnych krokach postępowania.

d)    Wyznaczony przez dyrektora/wicedyrektora pracownik zapewnia dziecku opiekę. Dziecku należy założyć maskę ochronną. Pracownik zakłada maskę i rękawiczki.

e)    Dyrektor/ wicedyrektor powiadamia telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną

f)    Dalsze postępowanie jest ustalane w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

2.  W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor placówki w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu MDK-F w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.

3.  Dziecko może powrócić do MDK-F po dostarczeniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczęszczania do placówki.

4.  Pracownicy MDK-F, którzy mają kontakt z dzieckiem są zobowiązani do zabezpieczenia się środkami ochrony osobistej.

5.  Procedura obowiązuje od 1.09.2021 do odwołania.

   

PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

 

1.  Rodzic przyprowadzający dziecko do MDK-F składa oświadczenie, w którym podaje aktualne numery kontaktowe do obojga rodziców/ opiekunów prawnych.

2.  Oświadczenia przechowywane są w sekretariacie MDK-F, a kopie w sali (w miejscu odpowiednio zabezpieczonym), w której przebywają dzieci.

3.  Procedura obowiązuje od 1.09.2021 do odwołania.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY FABRYCZNA

 

§  1

Organizacja pracy

1.    Od 1.09.2021 MDK-F organizuje zajęcia przedmiotowe w godzinach 8.00-21.15.

2.    Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach.

3.    Nauczyciel jest zabezpieczony środkami ochrony osobistej (rękawiczki,maseczki).

4.    Należy ograniczyć kontakt opiekunów dzieci oraz samych dzieci z innymi pracownikami MDK-F.

5.    W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

6.    Sale należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w Sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

7.    Należy unikać stykania się dzieci z poszczególnych zajęć.

8.    Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

9.    Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z MDK-F mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników MDK-F jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

10. Do MDK-F może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

11. Dzieci do MDK-F są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

12. Rodzice/opiekunowie prawni są objęci zakazem wstępu na teren placówki z wyjątkiem przedsionka placówki.

13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

14. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 

§2

Obowiązki nauczyciela

1.    Wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

2.    Usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

3.    Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinno się je systematycznie dezynfekować.

4.    Jeżeli do zajęć artystycznych wykorzystywane są przybory i materiały dydaktyczne, powinno się je systematycznie dezynfekować.

5.    Wietrzyć salę, w której organizuje się zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzenie zajęć ruchowych przy otwartych oknach.

6.    Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po skorzystaniu z toalety.


§3

Obowiązki rodzica

 
Rodzice, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, muszą przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 1. Rodzice muszą zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 5. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 2. Rodzice zobligowani są do przyprowadzenia do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
 3. Rodzice nie mogą posyłać dziecka do MDK-F, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 5. Rodzice podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 6. Rodzice zwracają uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Rodzic przekazuje placówce numer telefonu, pod którym będzie można szybko się z nim skontaktować.
 8. Rodzicowi wolno przebywać na terenie MDK-F tylko w wyznaczonej strefie (w przedsionku).

 

§4

Pracownicy niepedagogiczni szkoły

1.       Pracownicy obsługi przebywają w strefach wyznaczonych przez dyrektora (wejście do placówki, pracownie, pozostała część).

2.       Należy unikać przemieszczania się pomiędzy strefami oprócz wejścia i wyjścia z pracy.

3.       Podczas wzajemnych kontaktów należy zachować dystans 1,5 metrów.

4.       Pracownicy mający bezpośredni kontakt z dziećmi i rodzicami są zobowiązani do korzystanie ze środków ochrony osobistej.

 

§  5

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.        Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do placówki.( za uzupełnienie płynu odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik)

2.        Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.( Rodzice zaopatrują się w rękawiczki i maseczki we własnym zakresie).

3.        Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po skorzystaniu z toalety.

   

4.        Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pracowniach, klawiatury, włączników. Przy dezynfekcji włączników należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka porażenia prądem.

 

5.        Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

 

6.        Nauczyciel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy administracji i obsługi powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 

 

7.        Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 

 

8.        Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

 9.        Wskazówki dla osób sprzątających sale, w których przebywają dzieci, korytarze I toalety przy salach:

 

 -            Używanie przy sprzątaniu rękawiczek  

-            Wietrzenie pomieszczeń podczas sprzątania

-            Mycie pomieszczeń z użyciem środków antybakteryjnych

 -            Toalety obowiązkowo wyposażone w mydło i ręczniki.

 -            Sprawdzanie czy w łazienkach jest instrukcja mycia rąk.

 -            Ściereczki i mopy obowiązkowo prane codziennie w temperaturze co najmniej 60 stopni.

 -            Przy sprzątaniu środkiem antybakteryjnym należy pamiętać o najbardziej narażonych powierzchniach (powierzchniach wysokiego poziomu dotyku): klamki, przełączniki światła, krany, zlewy, spłuczki, poręcze.

 10.    W salach, w których przebywają dzieci, należy wietrzyć co godzinę salę oraz przemywać środkami dezynfekującymi stoły.

 11.      Po każdym dniu należy przemyć w sali odpowiednim środkiem meble, podłogę materace.

 

WSKAZÓWKI DLA  PAŃ SPRZĄTAJĄCYCH I PORTIERÓW:

 1.      Wietrzenie sal w czasie nieobecności dzieci w salach.

2.       Codzienne dezynfekowanie sprzętów w salach odpowiednimi preparatami.

3.       Codzienne dezynfekowanie powierzchni ogólnodostępnych na terenie MDK-F odpowiednimi środkami.

4.       Dezynfekowanie miejsc często dotykanych przez inne osoby (klamki, włączniki światła, poręcze ) co 2 godziny.

5.       Dezynfekowanie łazienek dziecięcych dwa razy w ciągu dnia (pod nieobecność grupy dzieci).

6.       Zakaz używania tradycyjnych ręczników i zastąpienie ich ręcznikami jednorazowego użytku.

7.       Stosowanie na co dzień odzieży ochronnej .

8.       Stosowanie wyłącznie zamykanych koszy na śmieci oraz regularne ich opróżnianie.

  

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2021. 

 

   

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PROCEDURY MDK-F COVID [KLIKNIJ, ABY POBRAĆ]

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny